زمین انجیـــــــــــــــر× 6 = 24


→ بازگشت به زمین انجیـــــــــــــــر